Phone: 062-858 7855

E-mail: AJ.Pitisak.ESDCD@gmail.com

Time: Mon to Fri 8:00-5:00pm

TRAINING COURSE (อบรมไฟฟ้าสถิต วิศวกรไฟฟ้าอุตสาหกรรม)

ตารางหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2565

ITEMTRAINING COURSE (หลักสูตรอบรมวิศกร อุตสาหกรรม)TIMEDURATIONTRAINING COURSECLASS
1หลักสูตรอบรมไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Discharge Training)1Day09.00-16.30น.In-House / Public Course30/3
2หลักสูตรอบรมไฟฟ้ากำลัง ความปลอดภัยในการตรวจสอบไฟฟ้า ตามกฏหมายสภาวิศวกรรมไฟ้ฟ้า1Day09.00-16.30น.In-House30-40
3หลักสูตรอบรมไฟฟ้ากำลัง ความปลอดภัยไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้าสถิต ป้องกันการเกิดไฟไหม้1Day09.00-16.30น.In-House30-40
4หลักสูตรอบรมความปลอดภัย จป. จบใหม่ ต้องรู้อะไรบ้าง และ การทำแผน KPI1Day09.00-16.30น.In-House30-40
5หลักสูตรอบรม Core Tool: Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP)1Day09.00-16.30น.In-House30-40
6 หลักสูตรอบรม Core Tool: Production Part Approval Process (PPAP)1Day09.00-16.30น.In-House30-40
7 หลักสูตรอบรม Core Tool: Failure Model and Effects Analysis (FMEA)1Day09.00-16.30น.In-House30-40
8 หลักสูตรอบรม Core Tool: Statistical Process Control (SPC)1Day09.00-16.30น.In-House30-40
9 หลักสูตรอบรม Core Tool: Measurement System Analysis (MSA)1Day09.00-16.30น.In-House30-40
10หลักสูตรอบรมไฟฟ้าสถิต คลีนรูม (Clean Room)1Day09.00-16.30น.In-House30-40
11หลักสูตรอบรมไฟฟ้าสถิต Electrostatic Discharge (ESD Gap Analysis)1Day09.00-16.30น.In-House30-40
ติดต่อขอข้อมูล: ขอใบเสนอราคา, เนื้อหาหลักสูตร, ประวัติวิทยากร หรือ นัดฝ่ายที่ปรึกษาสนทนา ข้อสงสัยฝ่ายวิศวกร Engineering

ESD Consultant Development Co., Ltd.

phone: 062-858 7855

E-mail : Training.ESDCD@gmail.com
E-mail : Consultant.ESDCD@gmail.com

บริษัท อีเอสดี คอนซัลแทนท์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

Location: Thailand

เว็บไซต์แนะนำ:

ESDCD: ESDDevelopmentconsultant.com/

You cannot copy content of this page